Nadchodzące wydarzenia
  • Brak wydarzeń

Tydzień Modlitwy – Dzień 2

Dzień drugi: „Święć się imię twoje…” (Mateusz 6:9b)
Teksty biblijne: Psalm 8:1-10; Psalm 19:1-14


Kiedy się modlimy, Jezus uczy nas, jak uwielbiać Boga. Jedynie On w całym wszechświecie jest godzien chwały. On musi przejąć władzę nad każdą częścią naszego życia, zwłaszcza w czasie głębokiej relacji z Nim. Jak to zauważył współczesny teolog: „Modlitwa nie powinna być zwyczajem oddającym powierzchowne uznanie wobec Boga, lecz powinna otwierać drogę ogromnemu wymiarowi czci, zachwytu, wdzięczności, szacunku i uwielbienia”. Nasz Ojciec stworzył świat właśnie w tym celu. Tak samo cały plan zbawienia został przygotowany po to, aby oddać Mu chwałę (Rzymian 11:33-36; Efezjan 1:4-6). Jeśli oddaje się chwałę innej osobie bądź rzeczy, zostaje zniszczone to, co należy się jedynie Bogu.
Święcić imię Boże oznacza „oddzielić coś jako święte i szczególne”. Pamiętajmy, że w całym Starym Testamencie imię Boże jest nieskończenie wyższe niż Jego tytuły i określenia. Jego imię reprezentuje wszystko to, kim Bóg jest. Odzwierciedla Jego charakter, Jego plan, Jego wolę i Jego władzę. Z tego, czego doświadczył Mojżesz, dowiadujemy się na przykład, że: „I zstąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia!” (2 Mojżeszowa 34:5-7). Cechy naszego Ojca w wersetach 6-7 są równoznaczne z „imieniem Pana” wspomnianym w wersecie 5. „Imię” Boga może też oznaczać Jego „reputację” (Psalm 23:3; Izajasz 48:9). Na początku tego roku Jezus Chrystus uczy nas chwalić Boga za to, kim On jest. Ta chwała powinna wyrażać nasze przekonanie, że nasz Ojciec różni się od innych w Swojej doskonałości, w Swojej świętości, w Swojej miłości i łasce. Jako chrześcijanie mamy okazję przeanalizować każdą część naszego życia, czy to publicznego czy prywatnego, i poprosić Go o łaskę, abyśmy wielbili Go codziennie. Tu uczciwość każe nam sprawdzić motywy naszego postępowania i zadać sobie pytanie dlaczego robimy to, co robimy. Czy wzrasta w nas pragnienie oddawania Mu chwały we wszystkim bez wyjątku? Jeśli nie, to oznaczać to może, że imię naszego Ojca nie jest święcone, lecz bezczeszczone. To było zmartwieniem Daniela. Wyznał grzechy ludu Bożego i błagał Boga o przebaczenie i odnowienie, gdyż zagrożona była cześć wobec Bożego imienia (Daniel 9:17-19).
W praktyce „święcić” imię Boże oznacza wydawać świadectwo o tym, co On uczynił i chwalić Go, jest to znak naszej głębokiej wdzięczności i szczerego docenienia (Psalm 34:1-3). Jest przypisywaniem Bogu tego, na co zasługuje, zarówno bezpośrednio przez wyrażenie naszego uwielbienia, jak i pośrednio przez ogłaszanie innym ludziom tego, co uczynił dla nas. Lecz możemy też święcić imię Boże poprzez wypełnianie Jego woli. Dla nas, jako chrześcijan, życie w nieposłuszeństwie Bogu jest używaniem Jego imienia na darmo i twierdzeniem przy tym,
że wzywamy Pana, to znaczy kogoś, kogo tak naprawdę nie naśladujemy jako godnego nosić to imię (Mateusz 7:21).
Wreszcie, święcić imię Boże oznacza przyciągać innych do Boga poprzez prowadzenie życia w taki sposób, żeby „[nasza] światłość świeciła przed ludźmi, aby widzieli [nasze] dobre uczynki i chwalili Ojca [naszego], który jest w niebie” (Mateusz 5:16).
Wersety dnia: Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się! Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego! Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. (Psalm 34:3-5)

 
Sprawy do modlitwy:
– Módl się o to, aby imię naszego Ojca, który jest w niebie, było otoczone świętością na całej ziemi.
– Módl się o to, aby Jego imię było czczone szczególnie w twoim życiu, abyś mógł być instrumentem Jego świętości.

 

Więcej o Tygodniu Modlitwy…