Nadchodzące wydarzenia
  • Brak wydarzeń

Tydzień Modlitwy – Dzień 3

Dzień trzeci: „Przyjdź Królestwo twoje…” (Mateusz 6:10a)
Teksty biblijne: Jeremiasz 33:14-26; Mateusz 22:1-14

 
Przez dwa pierwsze dni Tygodnia Modlitwy koncentrowaliśmy się wokół osoby naszego Ojca, „który jest w niebie”. Kiedy zbliżamy się do Boga, Jezus uczy, abyśmy rozpoznawali Go jako „naszego Ojca” i „święcili” Jego imię w modlitwie zawsze, uwielbiając i wywyższając Go. Wyrażenia te poprzedzają to, o co nasz Ojciec chciałby, abyśmy Go prosili: „Przyjdź Królestwo twoje”. Modlenie się w ten sposób jest proszeniem o nadejście Królestwa Bożego, Królestwa, którego On i jedynie On jest Panem i Królem. To Królestwo jest na ziemi (Mateusz 6:10a), ale nie jest z tego świata i nie rządzą nim ziemskie prawa. Jezus Chrystus potwierdził to przed Piłatem (Jan 18:36). Mówiąc „Przyjdź Królestwo twoje”, wyrażamy pragnienie ukończenia planów naszego Ojca niebiańskiego. Jego planem jest to, aby Jezus Chrystus przyszedł i panował jako Król królów i Pan panów. Jego plany powinny zajmować nas — nasze całe życie i modlitwy. Jednak w swoich modlitwach koncentrujemy się często na samych sobie, na własnych potrzebach, planach i dążeniach. Zwykle nie różnimy się wcale od małych dzieci, które nie znają innego świata niż świat własnych odczuć i potrzeb. W życiu chrześcijańskim walka ze starymi grzesznymi nawykami wywodzącymi się z głębokiego egoizmu stanowi prawdziwe wyzwanie. Zatem, kiedy modlimy się za siebie samych lub za innych, prośmy Boga, aby działa się Jego wola. Pewnego razu ktoś zauważył, że jeśli modlący się nie wspomina Bożego Królestwa, to tak naprawdę w ogóle się nie modli. Jego imię jest uwielbione, kiedy przychodzi Jego Królestwo. Jego Królestwo nadchodzi, kiedy zaczyna On rządzić w sercach mężczyzn i kobiet, a to dzieje się, kiedy słyszą oni Ewangelię i osobiście przyjmują Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. W ten sposób, można powiedzieć, Królestwo Boże jest obecne w sercach wierzących (Łukasz 17:21). Jednakże, musimy być ostrożni, wiedząc, że Królestwo Boże i życie chrześcijańskie będą w ciągłej opozycji ze światem, w którym żyjemy, światem zdominowanym przez rządy szatana, którego cechą charakterystyczną jest sprzciwianie się Bogu i Jego ludziom.
Modlitwa „Przyjdź Królestwo twoje” jest prośbą o to, aby obecność Pana Jezusa Chrystusa była widoczna w życiu każdego Jego dziecka. Rozpoczyna się to od nawrócenia, wtedy zostają stworzeni nowi obywatele Królestwa Bożego. Nawrócenie wymaga wystosowania zaproszenia (Mateusz 22:1-14), po którym następują upamiętanie się (Marek 1:14-15) i chętna odpowiedź (Marek 12:28-34).
Obecnie Królestwo to istnieje na ziemi duchowo, innymi słowy: w sercach i myślach wszystkich tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa, Króla. Powinniśmy modlić się, aby ich liczba wzrastała. Królestwo, o które modlimy się dzisiaj i którego przedsmaku już doświadczamy, ma ogromną wartość (Mateusz 13:44-46). Człowiek opisany w przypowieści sprzedał wszystko, co miał, aby kupić zbawienie. To duchowe królestwo, które początkowo zostało zapowiedziane Abrahamowi (Łukasz 8:11; 13:28), będzie ukończone dopiero wtedy, kiedy zło zostanie zniszczone i Bóg ustanowi nowe niebo i nową ziemię (Objawienie 21:1). Tak więc, modlitwa „Przyjdź Królestwo twoje” odnosi się również do drugiego przyjścia Pana, jak mówi nam to apostoł Jan w Objawieniu 22:20: „Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!”. Wtedy nasze modlitwy zostaną w pełni wysłuchane.

 
Werset dnia: Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. (Rzymian 14:17)

 
Sprawy do modlitwy:
– Módl się o to, aby Królestwo Boże zostało założone dzisiaj w sercu i w życiu tych, którzy nie znają Boga.
– Módl się o to, aby Królestwo Boże przyszło do naszych serc zgodnie z tym, na co Bóg zasługuje.
– Módl się również o to, aby pewnego dnia On przyszedł, złamał tyranię grzechu i odnowił ten świat.

 

 

Więcej o Tygodniu Modlitwy…