Nadchodzące wydarzenia
  • Brak wydarzeń

Tydzień Modlitwy – Dzień 6

Dzień szósty: „I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom…” (Mateusz 6:12)
Teksty biblijne: Mateusz 18:21-35; Łukasz 15:11-32

 
Dzisiaj skoncentrujemy się na potrzebach duchowych. Mogę sobie wyobrazić, jak bardzo pragniesz wejść w obecność Ojca, który jest święty. Nie chcąc ograniczać twego entuzjazmu, pozwól, że poproszę o chwilę ciszy i spojrzymy do wewnątrz. Nieuniknioną prawdą jest to, że wejście w Bożą obecność jest niemożliwe, ponieważ istnieje poważny problem, który musi zostać rozwiązany. Jest to problem grzechu, który oddziela nas od naszego Ojca i sprawia, że jakakolwiek relacja z Nim jest niemożliwa. Wszyscy jesteśmy skażeni grzechem i brakuje nam Bożej chwały (Rzymian 3:23). Nie tylko skażeni, ale także, i przede wszystkim, przeznaczeni na wieczną smierć. Odziedziczyliśmy ten grzech po naszych pierwszych rodzicach (Rzymian 5:12). To zła wiadomość. Ale! Po tej złej wiadomości następuje dobra, która mówi, że jest nadzieja! Skoro największym problemem ludzkości jest grzech, jej największą potrzebą jest przebaczenie, które oferuje właśnie nasz Ojciec w niebie każdemu, kto Go o to poprosi. Słowo Boże przypomina nam, że każdy, kto jest w Chrystusie, jest wierzący, nie musi obawiać się, że gdy zgrzeszy, ulegnie ponownie skażeniu i będzie przeznaczony na wieczne potępienie (Rzymian 8:1). Ale uważaj! Choć cieszą nas te dobre wieści, nie straćmy z oczu tego, że powinniśmy zawsze być świadomi naszych codziennych słabości i mocnych stron oraz ich wpływu na nasze stosunki z Ojcem w niebie. Stale musimy prosić naszego Ojca niebiańskiego o przebaczenie grzechów, które nadal popełniamy, świadomie lub nieświadomie, słowem lub czynem, postawą lub myślami. Tak więc, ponieważ wiemy, że musimy utrzymać więź z naszym Ojcem, modlitwa „Odpuść nam nasze winy” jest niezbędna. Proszenie o przebaczenie oznacza, że musimy wyznać wszystkie nasze grzechy przed Nim, czy to znane czy nieznane. Zgodnie z tym, co powiedział: On jest wierny i sprawiedliwy, przebacza nam i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości (1 Jana 1:9).
Ale pamiętaj, że Jezus Chrystus uczy nas nie tylko tego, abyśmy prosili Ojca o przebaczenie. Dodaje także, że musimy również przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. „Przebaczyć”, czyli „odpuścić”, „uwolnić” lub „wyzwolić”. Przebaczenie dla dziecka Bożego nie jest wyborem, ale raczej nakazem zawartym w Bożym Słowie (Efezjan 4:32). Jeśli odpuszczamy tym, którzy nas skrzywdzili, o ileż bardziej Ojciec nasz w niebie wybaczy nam, gdy prosimy o Jego przebaczenie. Wtedy ta pieśń Dawida stanie się rzeczywistością w naszym życiu:
„Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty! Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy!” (Psalm 32:1-2).

 
Wersety dnia: Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. (Mateusz 6:14-15)

 
Sprawy do modlitwy:
– Poświęć czas na wyznawanie swoich grzechów Ojcu, który jest w niebie.
– Pomyśl o ludziach, którym jeszcze nie przebaczyłeś i poproś Boga o łaskę, abyś potrafił im przebaczyć, uwalniając ich od więzów grzechu.
– Módl się o oświecenie, abyś potrafił odkryć plany szatana (2 Koryntian 2:11) i potrafił mu się oprzeć (1 Piotra 5:8-9).

 

 

Więcej o Tygodniu Modlitwy…