Nadchodzące wydarzenia
 • Brak wydarzeń

Rozważania z Tygodnia Modlitwy Aliansu Ewangelicznego

Niedziela 15 stycznia – tylko Chrystus – Nadzieja Światatydzien_m1

Im Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. (Kol 1:27-28 EIB)

Fragment dodatkowy: Iz 42:1-12

Ów fragment z księgi Izajasza jest śmiałą teorią. Czy ktokolwiek zaprzeczy, że Jezus jest naszą jedyną nadzieją? W rzeczywistości wielu ludzi dziś nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Topnieje nadzieja, napędzając niepokoje związane z przyszłością. Formułujemy coraz więcej przypuszczeń na temat naszego życia. Dyskusje panelowe przewidują nadejście świata wielu religii, zaś ludzie oglądający owe debaty są żądni odpowiedzi, lub pozbawieni złudzeń. Gdzie jest nadzieja dla tego świata? Czy tkwi ona jedynie w Chrystusie?

Paweł w Liście do Kolosan pisze o jedności i prawdzie. Wysłał ten list po to, żeby uświadomić im wyjątkową naturę Jezusa (Kol 1:15-23). Chrystus jest wystarczający! Jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. Chrystus jest głową kościoła. Jest Tym, który zmartwychwstał. Każdy powinien wiedzieć o tej cudownej tajemnicy. Oto nasza nadzieja.

Od tego czasu pawłowy przekaz nadziei zainspirował i zmotywował niezliczone rzesze ludzi. Chrześcijańska misja zmieniła oblicze świata, lecz wciąż nie dotarliśmy do raju. By doświadczyć osobistej przemiany musimy dobrowolnie przyjąć Jezusa jako naszego zbawiciela. Każde nowe pokolenie ma swoje oczekiwania w odniesieniu do przyszłości. I każde pokolenie musi usłyszeć jak głoszący Ewangelię w sposób jasny i publiczny deklarują: „jedynie w Chrystusie nadzieja dla świata”.

Modlitwa jest częścią tej misji. Nie wystarczy nieść nadzieję i wiarę w sercu, musimy przejść od wiary do czynu, od słów do podejmowania działań. Nasze pokolenie poszukuje projektów, kościołów i ludzi dających nadzieję. Istotnym krokiem, jaki możemy najpierw uczynić jest wspólna modlitwa w jedności. Publiczne zaangażowanie się i oddanie Chrystusowi wzmacnia innych. Jezus Chrystus jest jedyną nadzieją na przyszłość. Bez względu na to, co przytrafia się nam w skali regionalnej, czy światowej, możemy żyć i umierać ze świadomością, że jesteśmy z Nim.

Temat do modlitwy (Modlitwa Jezusa za nas)

Wstawiam się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie. 21 Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. 22 Ja im dałem chwałę, któMi dałeś, aby byli jedno, jak My jedno jesteśmy: 23 Ja w nich, a Ty we Mnie; niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty Mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś Mnie. 24 Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby oglądali moją chwałę, któMi dałeś, gdyż obdarzyłeś Mnie miłością przed stworzeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy! Świat wprawdzie Ciebie nie poznał, lecz Ja Cię poznałem i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. 26 Objawiłem im też Twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą Mnie obdarzyłeś, była w nich – i Ja w nich. (J 17: 20-26 EIB)

Dziękuję Ci:

 • za Chrystusa, który jest źródłem nadziei i nowego życia

 • za kościoły i projekty, które rozpowszechniają jego pełen nadziei przekaz

Przepraszam:

 • za obawę przed tymi, którzy nas krytykują

 • za czytanie Biblii bez przekonania

 • za brak pewności siebie

Proszę:

 • o to, bym śmiało wyznaczał priorytety

 • o odnowę ufności w Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją

Modlitwa wstawiennicza

 • za ewangelizację na całym świecie

 • za projekty zakładania nowych kościołów

Wolfhart Neumann, Leipzig

Sobota, 14 stycznia – Tylko Pismo – Głos Boży w świecie

4 Gdy gromadził się wielki tłum, ludzie bowiem z jednego miasta po drugim przychodzili do Niego, opowiedział taką przypowieść: 5 Pewien siewca wyszedł obsiać pole. W czasie siania niektóre ziarna padły na skraj drogi. Tam zostały podeptane i wyjedzone przez ptactwo polne. 6 Inne padły na skałę, lecz ledwie wykiełkowały, uschły, gdyż nie miały wilgoci. 7 Kolejne padły między ciernie; te razem z ziarnem wyrosły – i zagłuszyły je. 8 A jeszcze inne padły na żyzny grunt; tam wyrosły i wydały stokrotny plon. To mówiąc, nawoływał: Kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. (Łk 8:4-8 EIB)

Zimą pola wyglądają posępnie. Trudno wyobrazić sobie, że cokolwiek mogłoby na nich znów wiosną wyrosnąć. Lecz podczas, gdy puste pole może się nam wydawać całkowicie pozbawione życia, rolnik postrzega je jako potencjalny plon.

Jezus podobny jest do takiego rolnika. W przeciwieństwie do nas, widzi On dokładnie, w co przekształci się ziarno Słowa Bożego. Jednakże, zawsze istnieją pewne przeszkody zanim ziarno zdoła odpowiednio głęboko zapuścić korzenie: droga, skalisty grunt, ciernie…

Jezus nie posługuje się tą przypowieścią w charakterze przestrogi przed tymi zagrożeniami, lecz jako obietnicę tego, co dzieje się, kiedy Słowo Boże padnie na żyzny grunt. Przypowieść ta uczy nas kilku rzeczy o tym, jak Bóg karmi swoje „ziarno Słowa”:

 • Potrzeba czasu. Jeśli chcesz wyhodować roślinę, nie ma drogi na skróty. Jak reagujesz, kiedy nie widzisz od razu owoców swojej pracy? Jak reagujesz kiedy Boży przekaz nie uderza niczym piorun z nieba, lecz zamiast tego wzrasta w żółwim tempie?

 • Łatwo jest stracić cierpliwość, lecz należy oczekiwać powolnego, żmudnego wzrostu. Czy jesteśmy na to gotowi?

 • Ziarno wyrośnie tylko na żyznej ziemi. Czy robimy wystarczająco wiele, żeby przygotować „glebę” w naszych kościołach?

 • Sianie przynosi wielki plon. Z jednego ziarna wyrastają setki nowych, a każde poszczególne ziarno wymaga przestrzeni i powietrza, żeby zyskać dojrzałość.

Kiedy mieszkałem w Afryce, widziałem setki chrześcijan śpieszących do kościoła z Biblią pod pachą. Tutaj pozostawiamy nasze Biblie na półce w domu. Nie należy przyciągać do siebie uwagi! Oto nasza obawa. Dlaczego nie jesteśmy dość dumni z naszej Biblii by pokazać ją innym?

Na przestrzeni wieków, Biblia odgrywała istotną rolę w naszym społeczeństwie. Zapożyczone z niej wyrażenia, takie, jak „wolność” i „sprawiedliwość” przekształcono obecnie w wymogi konstytucyjne. Na wartościach biblijnych opiera się wiele organizacji charytatywnych. Powinniśmy nieść przekaz Biblii na zaorane pole z radością i oczekiwaniem, z pewnością opartą na wiedzy, że ziarno należy do Boga i jest wyjątkowe.

Temat do modlitwyCi natomiast, gdy to usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos do Boga: Władco – zawołali – Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia, 25 który ustami naszego ojca Dawida, Twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego: Dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie? 26 Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i Jego Pomazańcowi. 27 Rzeczywiście zeszli się w tym miescie przeciwko Twojemu świętemu Słudze, Jezusowi, którego namaściłeś: Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. 28 Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak, w swojej mocy i ze swej woli, już

wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. 29 A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twe Słowo z przekonaniem i odwagą, 30 gdy Ty ze swej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa. (Dz 4: 24-30 EIB)

Dziękuję Ci:

 • za moc Bożego Słowa, które działa wśród nas od 2000 lat.

Przepraszam:

 • za to, jak niejednokrotnie z zażenowaniem usiłujemy uniknąć mówienia o Biblii publicznie. Często koncentrujemy się na problemach związanych ze Słowem Bożym, nie zaś na jego mocy i na tym, że ono żyje.

Modlitwa wstawiennicza (z wymienieniem konkretnych nazwisk, jeśli to możliwe):

 • za tych, którzy publicznie nauczają o Słowie Bożym

 • za tych, którzy ostatnio pozwolili, by ziarno Bożego Słowa zaczęło rosnąć w ich sercach. Za tych, którzy doświadczają trudności we wzroście.

 • za chrześcijan, którzy propagują Słowo Boże przy użyciu mediów (internetu, radia, telewizji, etc.)

Thomas Hanimann, Schaffhausen