Nadchodzące wydarzenia
  • Brak wydarzeń

O nas

 

HISTORIA ZBORU 15 kwietnia 2002 grupa 28 osób powołała do życia nasz zbór, rozpoczynając regularne nabożeństwa. 12 maja na pierwszym zebraniu członkowskim zbór wybrał swoją radę i złożył akces do Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. 4 września tegoż roku Rada Kościoła zarejestrowała Zbór Baptystyczny "Opoka" jako Drugi Zbór KChB w Katowicach. W niedzielę, 20 października 2002 r na uroczystym nabożeństwie oficjalnie inaugurującym publiczną działalność naszego zboru gościliśmy m.in. przedstawicieli władz miasta, innych kościołów protestanckich, a także okolicznych zborów baptystycznych. Radę Kościoła reprezentował jej przewodniczący Andrzej Seweryn oraz Ireneusz Skoczeń, pastor zboru w Tarnowie. Od samego początku swoją działalność zbór prowadził w lokalu przy ul. Piotra Skargi 6 w centrum Katowic (nabożeństwa, lekcje szkółki niedzielnej, spotkania młodzieżowe itp.), równolegle rozwijając inne formy działalności jak np. grupy domowe, czy wyjazdy integracyjne. Aktywnie włączyliśmy się także w różne inicjatywy lokalnego środowiska chrześcijańskiego, takie jak Święto Reformacji, międzywyznaniowa ewangelizacja z filmem "Jezus", wspólne kolędowanie chrześcijan Katowic, Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan itp. Przejawem tego zaangażowania stało się wspólne obchodzenie Wielkiego Piątku zainicjowane przez nasz zbór razem z bratnimi zborami protestanckimi Katowic: Chrześcijańską Społecznością, Ewangelicko – Metodystycznym i Wolnych Chrześcijan. Rozmaite formy działalności naszego zboru, nakierowane na potrzeby różnych osób zaowocowały stałym wzrostem liczby jego członków i sympatyków. Począwszy od lata 2003 systematycznie współorganizujemy obozy języka angielskiego dla młodzieży. Wraz z innymi zborami baptystycznymi w regionie odbyliśmy kilka wycieczek integracyjnych. Wielokrotnie gościliśmy kaznodziejów baptystycznych oraz innych wyznań protestanckich. Pierwszy chrzest zorganizowany przez nasz zbór odbył się 24 kwietnia 2004. Od października tegoż roku pracami zboru kieruje rada starszych: Jan Zieliński (przełożony zboru), Eliasz Furgała, Daniel Hash (pastor młodzieżowy). Obecnie zbór nasz liczy ponad sześćdziesięciu członków. Nabożeństwa niedzielne gromadzą około 100 osób. Liczne grono dzieci, młodzieży i dorosłych sympatyków zboru bierze aktywny udział w organizowanych w ciągu tygodnia spotkaniach tematycznych, zajęciach katechetycznych, sportowych i wydarzeniach artystycznych. Już na stałe do krajobrazu chrześcijańskiej aktywności w Katowicach wpisały się organizowane przez nasz zbór spotkania Klubu Myśli Chrześcijańskiej i koncerty w ramach Kawiarenki Muzycznej "Opoka". (Zobacz zdjęcia) BAPTYŚCI – KIM SĄ? Baptyści to chrześcijanie skupieni w jednym spośród czterech największych wyznań chrześcijańskich na świecie – obok Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego i zielonoświątkowego. Wspólnota baptystyczna liczy w skali całego globu ponad 100 milionów wiernych. Baptyści są chrześcijanami biblijnymi czyli wyznawcami Chrystusa Pana, którzy swoją wiarę i życie wzorują na odwiecznych i ponadczasowych prawdach podanych w Biblii. Czynią tak, bowiem Pismo Święte zawiera aktualne i godne zaufania wskazania prowadzące człowieka do pojednania z Bogiem, głębokiego pokoju serca i prawdziwego sensu życia. Baptyści mają 400-letnią historię. Nawiązując do obecnych zawsze w chrześcijaństwie postaw prostego naśladowania Chrystusa, bezpośrednio wywodzą się z Reformacji. Ich pierwsze zbory (lokalne wspólnoty) powstały na początku XVII stulecia w Anglii, by szybko rozprzestrzenić się na wszystkie kontynenty. Najwięcej baptystów żyje w Ameryce Płn., gdzie stanowią największy Kościół protestancki (szereg prezydentów USA było baptystami), w Brazylii, Indiach, Zairze, Nigerii i Korei. Duże środowiska baptystyczne znajdują się w sąsiednich w stosunku do Polski krajach: w Niemczech, na Ukrainie i w Rosji. W Europie mamy ok. 1 milion współwyznawców. Na obecnym terytorium Polski baptyści pojawili się w 1844 r. Kościół Baptystyczny ma więc w naszej OjczyĽnie ponad 150-letnią tradycję. Skupia ok. 4500 dorosłych członków. Jego położenie prawne określa ustawa o stosunku państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów uchwalona przez Sejm RP w 1995 r. Baptyści znani są na całym świecie – poza swoją misją religijną – z – energicznej działalności edukacyjnej i charytatywnej, – krzewienia ideałów demokracji oraz zasady rozdziału Kościoła i państwa, -walki z dyskryminacją religijną, rasową i płciową, -współpracy w powyższych zakresach z ludĽmi dobrej woli, zwłaszcza zaś z przynależącymi do innych wyznań świadomymi naśladowcami Jezusa. BAPTYŚCI – W CO WIERZĄ I JAK ŻYJĄ? Baptyści pragną wierzyć i żyć zgodnie z Biblią, która jest dla nich zapisanym prawdziwym Słowem Bożym. Wszystkie opinie religijne i obyczaje osądzają w świetle Pisma. Ich wiara w wielu punktach zgadza się z poglądami innych chrześcijan. Np. wspólnie z rzymskimi katolikami baptyści: – wierzą w Boga w Trójcy Świętej jedynego: Ojca i Syna i Ducha Świętego, – wierzą w pełne Bóstwo i Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, który narodził się z Marii Panny, – wierzą w zbawczą moc krzyżowej ofiary Jezusa, – wierzą w natchnienie Pisma Świętego, – świętują niedzielę jako Dzień Pański oraz zwykle uroczyście obchodzą święta Narodzenia Pańskiego, Wielkanocy, Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego. Biblijna orientacja chrześcijan-baptystów sprawia jednak, że podkreślają oni prawdy chrześcijaństwa apostolskiego zapomniane lub rzadko przestrzegane gdzie indziej: – Twierdzą, że zbawienie jest darem łaski Bożej i nie może być wysłużone przez żadne uczynki, rytuały czy samą przynależność wyznaniową. Dane jest ono w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie, a może być przyjęte tylko przez szczerą i ufną wiarę upamiętującego się z grzechu człowieka. – Nawołują wszystkich do świadomego i zdecydowanego oddania serca Jezusowi Chrystusowi, w celu otrzymania odpuszczenia grzechów i stania się autentycznym – a nie tylko z metryki – chrześcijaninem. – Wzywają autentycznych chrześcijan do przyłączenia się do lokalnego zboru czyli wspólnoty takich jak oni ludzi, gdzie: – głoszona jest czysta Ewangelia, – w poprawny sposób praktykowane są obrzędy biblijne (chrzest osób wierzących dokonywany przez pełne zanurzenie w wodzie i komunię pod obiema postaciami: chleba i wina) – i przestrzegana dyscyplina życia chrześcijańskiego. – Wyznają, że życie z Chrystusem jest Ľródłem prawdziwego szczęścia, pokoju i radości, które rozpoczynając się już teraz, pośród naszej codzienności, nigdy się nie wyczerpią i nie skończą.

(tjz)